Иди назад
30.12.2020

Saopštenje za Štampu

Priština – 29. decembar 2020

 

                       Saopštenje za štampu NKRM-le ​​na kraju godine

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale – NKRM ​​je nezavisna agencija osnovana u skladu sa članom 142 Ustava Republike Kosova. NKRM reguliše rudarske aktivnosti na Kosovu u skladu sa Zakonom br. 03 / L-163 o Rudnicima i Mineralima izmenjen i dopunjen zakonom Br. 04 / L-158 (u daljem tekstu ZRM), sa podzakonskim aktima donetim u skladu sa ovim zakonom, i Rudarskom Strategijom. NKRM deluje u javnom interesu i nezavisno vrši ovlašćenja i funkcije koje su joj dodeljene u skladu sa ZRM-le. NKRM nadgleda Odbor koji se sastoji od 5 članova, koji prema važećem zakonodavstvu imaju mandat od 5 (pet) godina. Izvršni deo NKRM-le ​​predvodi direktor koji ima mandat od 3 (tri) godine. Struktura i ostalo osoblje NKRM-le ​​sastoji se od ključnih odeljenja sa profesionalnim osobljem i drugih jedinica za podršku sa definisanim zadacima i odgovornostima.

2020 godina bila je izazovna za sve institucije, preduzeća, razna preduzeća, kao i za NKRM-le, zbog suočavanja sa vanrednom situacijom sa pandemijom Covid-19.

NKRM-le pored sprovođenja zakonodavstva o rudarstvu, ove godine je takođe posvećena sprovođenju vladinih politika koje se odnose na situaciju stvorenu pandemijom, u skladu sa svim vladinim odlukama.

Tokom 2020 godine održano je ukupno 15 sastanaka Odbora, odnosno od januara do avgusta do kraja mandata četiri članova Odbora, bez kojih nije bilo dovoljno kvoruma.

Četiri člana Odbora NKRM-le ​​su završila svoj mandat 06 avgusta 2020 godine, uključujući Predsednika Odbora g. Musa Šabani, dok je odlučeno da v.d predsednika odbora bude g. Avdi Konjuhi, koji je takođe trenutno.

Odbor Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale, u skladu sa situacijom stvorenom pandemijom, održao je vanredne sastanke, u kom slučaju su preduzete potrebne zaštitne mere, a na sastanku održanom 15.03.2020, odlučio je da osnuje štaba za vanredne situacije. U ovom slučaju, razvoj posla je dozvoljen pod maksimalnim merama i brigom i uz smanjeno osoblje, prema Odlukama Vlade Republike Kosova.

Takođe, na sastanku održanom 27.04.2020, Odbor Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale odlučio je da odloži do 31.05.2020 plaćanje finansijskih obaveza preduzeća u NKRM, nakon toga, ministarstva finansija, je odlučio da produži rok za isplatu do 30 juna 2020 godine, koju je takođe primenila NKRM-le.

Uprkos kontinuiranim naporima za razvoj rudarskog sektora, i dalje postoje izazovi koje treba ukloniti međuinstitucionalnom interakcijom, smanjenjem birokratije, povećanjem transparentnosti, odgovornosti itd.

Dozvole i licence u NKRM ​​tokom 2020

 

NKRM trenutno upravlja sa 699 ​​rudarskih subjekata, od kojih je 149 Dozvola za Istraživanje, 227 Dozvola za Eksploataciju i 323 Dozvole za Posebne Aktivnosti.

Tokom 2020 godine izdato je ukupno 167 licenci i dozvola, od čega 63 Dozvole za Istraživanje, 67 Dozvola za Eksploataciju i 37 Dozvola za Posebne Aktivnosti.

Licence zatvorene zbog gubitka kriterijuma prema Zakonu o Rudnicima i Mineralima su 4 Dozvole za Istraživanje i 12 Dozvola za Eksploataciju.

Tokom 2020 godine pregledani su zahtevi za zatvaranje licenci nakon isteka datuma za eksploataciju .

Broj zatvorenih dozvola za ponovnu obradu je 4;

Broj licenci kojima je licenca produžena je 16;

Broj licenci na koje je produžena garancija od 6 do 12 meseci je 4;

Licence u postupku zatvaranja su 2 licence;

Ukupno postoji 26 licenci za rekultivaciju i zatvaranje.

Terenska inspekcija

Tokom 2020 godine, inspekcija NKRM-le ​​nastavila je da kontroliše ilegalne operacije koje su se nastavile javljati ove godine, gde je identifikovano ukupno 59 ilegalnih nezakonite operacija.

Zahtevi za masovno miniranje i prenose su ukupno 550, dok su dozvole za masovno miniranje ukupno 511.

Miniranje izvedene odvojeno na površini i podzemlju za 2020 godinu su:

 

Dozvola za Posebne aktivnosti – Dozvola za masovno miniranje u Površinskim Rudnicima 427;

Dozvola za Posebne aktivnosti – Dozvola za masovno miniranje u Podzemnim Rudnicima 73;

Dozvole za Posebne aktivnosti – Dozvola za masovno miniranje u Otkazanim Površinskim Rudnicima su 12.

Količina miniranih resursa za 2020 godinu iznosi 5.976.561,40 m 3, dok je broj prijava za ilegalne operacije za 2020 godinu su 59.

Tokom 2020 godine zabeležene su povrede koje su se dogodile u rudnicima na nacionalnom nivou, gde je njih 41 bilo sa lakšim povredama, dok su 4 bile smrtne.

NKRM je tokom 2020 godine prosledila tužilaštvu 50 krivičnih prijava protiv ilegalnih operatera u rudarskom sektoru, 67 administrativnih kazni za ilegalne operacije i 59 predloga za izvršenje. U 2020 godini primljeno je 40 žalbi, od kojih su odluke donete za 18 žalbi dok je Odbor bio prisutan. Svi podnosioci žalbe su dobili obaveštenje da zbog nedostatka kvoruma Odbora njihove žalbe ne mogu biti razmatrane.

Komisija za razmatranje zahteva i žalbi do sada je identifikovala 52 zahteva od kojih je 50 pregledanih i vratila odgovor, dok su dva u postupku razmatranja.

Prihodi za 2021 godinu

Od početka rada kao nezavisne agencije, NKRM-le ​​je iz godine u godinu napredovao u povećanju prihoda od minerarne rente, što je pokazatelj koji pokazuje porast investicija u rudarskom sektoru. Od 30.150.000,00 € kao planiranih prihoda za 2020 godinu, prikupljeno je 29.715.108,79 € (ili izraženo u procentima od 98,56%).

Ciljevi 2020

NKRM, predviđa da poveća efikasnost i efektivnost svojih zadataka i odgovornosti nastavljajući kroz uspostavljanje sistema interne kontrole i upravljanja uopšte i posebno određenih ciljeva:

– Sprovođenje rudarskog Zakonodavstva, politika i rudarske strategije;

– Licenciranje rudarskih preduzeća u skladu sa ZRM, planom upravljanja mineralnim resursima, rudarskom strategijom i održivom korišćenju mineralnih resursa;

– Nadgledanje, inspekcija i primena svih Zakona koji se odnose na rudarski sektor od strane licenciranih preduzeća, kao i sprovođenje Akcionog Plana za sprečavanje i zabranu nelegalnih operatora;

– Privlačenje Investitora kroz promocije rudarskog potencijala koje Kosovo ima i nudi;

– Povećanje nivoa transparentnosti, komunikacije i unapređenja sistema informacione tehnologije kako bi omogućio efikasniji rad u NKRM ​​i pružile usluge investitorima, kompanijama i građanima;

– Zabranu i sprečavanje sive ekonomije u oblasti rudarstva.

     Izazovi u budućnosti

Uzimajući u obzir prava i odgovornosti definisane ZRM-om i drugim pravilima uopšte, s jedne strane preduzimanje aktivnosti za njihovu primenu u praksi i koncepte o razvojnim trendovima u ovoj oblasti, možemo smatrati posebnim izazovom za institucije RKS i u svakom slučaju izazov za samu NKRM-le.

Kao izazove za postizanje postavljenih ciljeva u budućnosti možemo izdvojiti:

– Usvajanjem zakona o Rudnicima i Mineralima (sa izmenama) stvoriće se bezbednost i olaksanje za kompanije zainteresovane za ulaganje u rudarski sektor u Republici Kosova;

– Sprečavanje neformalne ekonomije (sprečavanje i zabrana nelegalnih rudarskih aktivnosti, ilegalnih operacija), kao i oduzimanje njihovih sredstva i mineralne sirovine;

– Povećanje kvaliteta i zaštite na radu u rudarskim operacijama. Iako funkcionisanje rudarskog sektora na Kosovu prati dobra sigurnost, i onako Rudarski Inspektorat i dalje ostaje izazov da u saradnji sa relevantnim institucijama da usvoji i primeni tehničke i bezbednosne standarde koji se primenjuju u zemljama EU.

– Pravovremeno netretiranja predmeta predatih sudovima. Krivične Sankcije koje su izrekli Sudovi ne postižu efekat sprečavanja ilegalnih operacija;

– Izrada i odobravanje podzakonskih akata potrebnih i neophodnih za primenu ZRM-a;

– Kontinuirano sprovođenje aktivnosti koje proizilaze iz sprovođenja Strategije rudarstva i Plana Upravljanja Mineralnim Resursima;

– Kontinuirano sprovođenje aktivnosti koje proizilaze iz sprovođenja rudarskih politika;

– Primena zakona o ekonomskom oporavku – COVID – 19.

S poštovanjem

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale

Tel:   +383 (0) 38 240 252

Fax:  +383 (0) 38245 844

E-mail: icmm@kosovo-mining.org

Web:   www.kosovo-mining.org

Adresa: Armend Daci Nr.1

Priština, Republika Kosova