Geografija

Geografija

Kosovo se nalazi Severoistocnoj Evropi u centralnom delu Balkanskog poluostrva. Graniči se na Jugozapadu sa Albanijom, na Severozapadu sa Crnom Gorom, na Severu i Severoistoku sa Srbijom, i na Jugoistoku sa Makedonijom. Teritorija se prostire u okviru sledećih geografskih dužina 41° 50’ 58’’ i 43° 15’ 42’’, i unutarsledećih geografskih širina 20° 01’ 30’’ i 21° 48’ 02’’.

Kosovo zauzima površinu od oko 10,900km2 sa prosečnom nadmorskom visinom od oko 800m , ali sa izrazitim visinskim promenama reljefa i morfologije. Ove morfološke promene su posledica geološke građe. Najniži delovi Kosova nalaze se na nadmorskoj visini od 297m (Beli Drim na granici sa Albanijom). Zemljište se uzdiže sve do najviše tačke na jugu Kosova – vrha Djeravice na 2,565m.

Kosovska panorama

Sa geografske tačke gledišta, Kosovo se može podeliti na dve velike geografske celine ravnice prema QAVOLLI – ja severoistočni deo naziva se “Kosovsko Polje”,  jugo-zapadni deo se zove “Dukađinska Ravnica”. Oni se odlikuju posebnim klimatsko-geografskim uslovima. Na primer, nekoliko manjih oblasti kao Drenica, Novo brdo,  I Golak, Kosovo Polje, Dolina Morave,  Podujevo itd. se međusobno potpuno razlikuju.

Granice između Dukađinske Ravnice, Moravske Ravnice, Podujeva itd, razlikuju se od drugih.

Granica između Dukađinija I Kosvske Ravnice formira površinu odvajanja između basena Jadranskog mora sa jedne strane I sa druge strane slivova Crnog mora i Egejskog mora.

Kosovo je okruženo sa nekoliko planinskih venaca. Severni deo zauzima planina Kopaonik (preko 2,000m) koja se karakteriše prisustvom abrazivnih dejstava, rečna I glacijalna aktivnost. Na južnim i jugozapadnim delovima Kosova, prema granici sa Makedonijom, nalazi se planina Šara (Šar-planina sa preko2,500m). Zapadni deo Kosova (prema granici sa Albanijom) obuhvata delove “Albanskih Alpa “ i planine Mokra gora (prema granici sa Crnom gorom). Ovi delovi se odlikuju stenskim materijalom, visokim vrhovima i vrlo dubokim klisurama i kanjonima.

Rečna dolina u brdima

U centralnim delovima Kosova, zapadno i severo-zapadno od Prištine, nalaze se planinski venci Čičavice i Goleš, Crnoljeva i Milanovac., i oni se karakterišu karstnim formama, fluvijalnim i abrazivnim, izraženim na nadmorskim visinama iznad 1,000m.

Deo Kosova koji se odlikuje prostranim ravnicama, zauzima površinu od oko 36% ukupne teritorije. Ovi baseni odlikuju se nadmorskim visinama između 400 i 700m.

Model reljefa Kosova