Statistika

Mineralni resursi

Teritorija Republike Kosovo se odlikuje složenom geološkom građom. To dokazuje veliki broj geoloških formacija od onih najstarijih pa do sada.

Raznovrsnost formacija, intruzivne i efuzivne aktivnosti, efekti sedimentacije i tektonika uticali su da se na teritoriji Republike Kosovo formiraju mnoge vrste minerala i značajnih nalazišta energetskih, metaličnih i nemetaličnih mineralnih resursa.1

Ležište Olova (Pb), cinka (Zn) i srebra (Ag)

Najvažnija nalazišta i pojave olova i cinka nalaze se u takozvanom “metalogenetskom pojasu Trepče”, koji se prostire u severoistočnom delu Republike Kosovo, počev od Leposavića do Glame (Gnjilane). Dužina pojasa je veća od 80 km, dok prosena širina iznosi oko 30 km.

U Republici Kosovo razlikujemo određeni broj razvijenih rudnika (ključni rudnici), kao i određeni broj prethodno procenjenih, ali nerazvijenih nalazišta. Razvijeni (ključni) rudnici su: rudnik “Trepča” u Starom Trgu, Ajvalija, Badovac, Kišnica, Novo Brdo, Belo Brdo i Crnac.1

Rezerve ležišta Pb, Zn i Ag

Rudnici Kategorije Ton Pb% Zn% Ag/g t
Stari Trg A+B+C1 12,319,303.00 3.96 2.61 65.44
Novo Brdo (Farbani Potok+Kaltrina) A+B+C1 7,914,014.00 2.62 3.14 106.23
Ajvalia, Badovac, Kišnica A+B+C1 4,675,000.00 5.49 4.17 79.9
Bello Brdo A+B+C1 1,995,979.00 7.5 5.87 87
Crnac A+B+C1 2,377,548.00 5.1 3.18 66
Ukupno A+B+C1 28,481,844.00 4.08 3.2 80.1

Podaci dobiveni od „Plan za Upravljanje Mineralnim Resursima Kosova“ 2010

_____________________________

[1] ( Strategjia_Minerare_e_R_Kosoves_2012-2025_shqip.pdf)

Ležište Nikel-Kobalta

Sistematsko istraživanje na Kosovu za otkrivanje ležišta Ni-Co započelo je 1961. godine. Eksploatacija rude nikla i prerada-topljenje rude i dobijanje Fe-Ni-Co legura, započela je 1984. godine. U sklopu Feronikla funkcionisali su dva rudnika za površinsku eksploataciju (Čikatova i Glavica), geološka istražna jedinica i topionica. U periodu 1982 – 1999 iskorišćeno je 7,092,090.00 tona rude sa 1,21 % Ni, dok je u periodu 1984-1997 proizvedeno ukupno 36,728.00 tona nikl metala. Nakon 1997. godine, topionica Feronikla nije bila u funkciji do 2007. godine kada je ponovo aktivirana nakon privatizacije od strane NewCo Ferronikeli Complex L.L.C. 1.

Rudnik Kategorije Ruda na ton Ni% Co%
Glavica A+B+C1 6,240,072.00 1.35 0.06
Čikatovo A+B+C1 6,978,972.00 1.35 0.06
Ukupno 13,220,000 13,219,044.00 1.35 0.06

Podaci su dobiveni od “Map of Minerals (MM 200) (2nd Update), Metallogenic / Minerogenic Map (MetM 200)”

Ležište Boksita

Rudnik boksita započeo sa radom od 1966. godine, gde je eksploatacija boksita obavljena sa površinskom metodom. Pre zatvaranja rudnika 1990. godine, ovaj rudnik proizveo je godišnju proizvodnju do 100,000.00 tona boksita1.

Rudnik Ton Al2O3% SiO2% TiO2% Fe2O3%
Grebnik 1,700,000.00 49.00 2.25 1.50 27.50

Podaci su dobiveni od materiala za boksite Kosova

Ležište Magnezita

U vremenskom periodu 1964–1999, iz rudnika magnezita Goleš iskorišćeno je oko 4,6 Mt rude, sa sadržajem od 44,49% MgO, 0,2-5,0% SiO2 i  0,2-1,5% CaO.

Rudnik Strezovac je površinsku eksploataciju započeo 1962. godine, i nastavio sa podzemnim aktivnostima početkom 1986. godine. U Dardani (Kamenici) je postrojenje za sinterizaciju počelo sa radom u 1974 godini. Godišnji kapacitet ovog postrojenja iznosi oko 20,000.00 ton sinter magnezita.

Rudnik Ton MgO% SiO2% CaO%
Magurë-Golesh 2,400,000.00 46.22 2.76 0.89
Strezovc 1,700,000.00 41.29 5.35 5.62
Dubovc 964,949.00 42.85-45.86 1.29-6.7 1.26-2.78

http://www.mzhe-ks.net/repository/docs/Broshura_balline_shq.pdf