Statistika

Resurset minerare

Territori i Republikës së Kosovës karakterizohet me një ndërtim kompleks gjeologjik. Këtë e dëshmojnë numri i madh i formacioneve gjeologjike nga ato më të vjetrat e deri më sot. Shumëllojshmëria e formacioneve, veprimtaria intruzive dhe efuzive, efektet e sedimentimit dhe tektonika kanë ndikuar që në territorin e Republikës së Kosovës të formohen shumë lloje të mineraleve dhe vendburimeve të rëndësishme të resurseve minerare energjetike, metalore dhe jo metalore.[1]

Vendburimet e Plumbit (Pb), Zinkut (Zn) dhe Argjendi (Ag)

Vendburimet dhe paraqitjet më të rëndësishme të plumbit dhe zinkut gjenden në të ashtuquajturin “Brezin Metalogjenik të Trepçës”, i cili shtrihet në pjesën verilindore të Republikës së Kosovës, duke filluar nga Leposaviqi gjerë në Gllamë (Gjilan). Gjatësia e brezit është mbi 80 km, kurse gjerësia mesatare është rreth 30 km.

Në Republikën e Kosovës dallojmë një numër të caktuar të minierave të zhvilluara (minierat kyçe), si dhe një numër i vendburimeve më parë të vlerësuara, por të pazhvilluara. Miniera të zhvilluara (kyçe) janë: miniera “Trepça” në Stantërg, Hajvalia, Badofci, Kizhnica, Artana, Bellobërda dhe Cërnaci.1

Rezervat e vendburimeve të Pb, Zn dhe Ag

Miniera Kategoria Ton Pb% Zn% Ag/g t
Stantërg A+B+C1 12,319,303.00 3.96 2.61 65.44
Artanë(Përroi i ngjyrosur+Kaltrina) A+B+C1 7,914,014.00 2.62 3.14 106.23
Hajvali, Badovc, Kishnicë A+B+C1 4,675,000.00 5.49 4.17 79.9
Bellobërdë A+B+C1 1,995,979.00 7.5 5.87 87
Cërnac A+B+C1 2,377,548.00 5.1 3.18 66
Totali A+B+C1 28,481,844.00 4.08 3.2 80.1

Të dhëna të siguruara nga “Plani për Menaxhimin e Mineraleve të Resurseve të Kosovës” 2010

Vendburimet e Nikel-kobaltit

Hulumtimet sistematike në Kosovë për zbulimin e vendburimeve të Ni-Co kanë filluar në vitin 1961. Shfrytëzimi i xehes së nikelit dhe përpunimi-shkrirja e xehes dhe përfitimi i aliazhit Fe – Ni Co, ka filluar në vitin 1984. Në kuadër të Ferronikelit kanë funksionuar dy miniera me shfrytëzim sipërfaqësorë (Çikatova dhe Gllavica), njësia e hulumtimeve gjeologjike dhe shkritorja. Gjatë viteve 1984-1999 janë shfrytëzuar 7,092,090.00 t xehe me 1.21% Ni, ndërsa nga viti 1984 gjerë në vitin 1997 janë prodhuar 36,728.00 t Ni metal. Pas vitit 1997 shkritorja e Ferronikelit nuk ka qenë në funksion, deri në vitin 2007 kur është ri aktivizuar pas privatizimit nga ndërmarrja NewCo Ferronikeli Complex L.L.C. 1

Vendi Kategorit Xehe në ton Ni% Co%
Gllavicë A+B+C1 6,240,072.00 1.35 0.06
Çikatovë A+B+C1 6,978,972.00 1.35 0.06
Totali A+B+C1 13,219,044.00 1.35 0.06

Të dhëna nga “Map of Minerals (MM 200) (2nd Update), Metallogenic / Minerogenic Map (MetM 200)”

Vendburimet e Boksitit

Miniera e boksitit veprimtarinë e kanë filluar nga viti 1966, ku merren me shfrytëzimin e boksitit me metodë sipërfaqësore. Para mbylljes së minierës në vitin 1990 kjo minierë ka realizuar prodhim vjetor deri në 100,000.00 t boksit1.

Miniera Ton Al2O3% SiO2% TiO2% Fe2O3%
Grebnik 1,700,000.00 49.00 2.25 1.50 27.50

Të dhëna nga materialet për boksitet e Kosovës

Vendburimet e Magnezitit

Në periudhën kohore 1964–1999, nga miniera e magnezitit në Golesh janë shfrytëzuar rreth 4.6 Mt xehe, me përmbajtje prej 44.49% MgO, 0.2-5.0% SiO2 dhe 0.2-1.5% CaO.

Miniera e Strezocit filloi shfrytëzimin sipërfaqësor në vitin 1962, duke vazhduar me aktivitete nëntokësore në fillim të vitit 1986. Në Dardanë, stabilimenti për sinterizim filloi punën më 1974. Kapaciteti vjetor i këtij stabilimenti ishte rreth 20,000.00 ton sinter magnezit. 4.1.3.2 Mineralet teknike

Miniera Ton MgO% SiO2% CaO%
Magurë-Golesh 2,400,000.00 46.22 2.76 0.89
Strezovc 1,700,000.00 41.29 5.35 5.62
Dubovc 964,949.00 42.85-45.86 1.29-6.7 1.26-2.78

http://www.mzhe-ks.net/repository/docs/Broshura_balline_shq.pdf

[1] ( Strategjia_Minerare_e_R_Kosoves_2012-2025_shqip.pdf)