Arhiva

Arhiva je prilagodila napredni sistem elektronskog arhiviranja dokumentacij koja je prihvačena ili ima dostupnu arhivu NKRM-le. Ovaj sistem je struktuiran tako da njegova upotreba bude što lakša. Izrađuje istaknute elektronske failove pažljivim razlikovanjem elektronskog prenosa dozvola i licenca, serije ulaznih i izlaznih dokumenta kao i dokumentaciju odnosno staru istorijsku arhivu čiji se dosije odnose na stara geološka istraživanja na teritoriji Kosova.

Elektronsko arhiviranje je takođe osnova za ažuriranje NKRM baze Podataka NKRM-le.

Elektronsko arhiviranje će takođe služiti kao osnova u budučnosti da će neke od serijskih/elektronskih datoteka poput “stare istorijske arhive” biti ponuđne zainteresovanim stranama putem Web Stranica.

Arhiviranje odnosno Arhivski Sektor zasniva svoj rad na Zakonu o arhivama, ZRM, Zakon o Pristupu o Službenim dokumentima, kao i nekim podzakonskim aktima izdatim od strane NKRM-le kojim se utvrđuje rad stranaka, rok za vođenje zahteva strana, cjenovnih arhivskih materiala, kao i klasifikacija dokumenta koji poseduju.