Funkcija

NKRM ureduje rudarske aktivnosti na Kosovu u skladu sa Zakonom o Rudnicima i Mineralima podzakonskim aktima koji su propisno doneti prema Zakonu o Rudnicima i Mineralima, i Rudarskom Strategijom

NKRM ce delovati u javnom interesu i samostalno ce izvršavati ovlašcenja i funkcije koja su joj poverena prema Zakonom o Rudnicima i Mineralima.

NKRM je dužna da poštuje Zakon o Pristupu Službenim Dokumentima, Zakon o Javnim Nabavkama, Zakon o Upravljanju i Odgovornosti za Rad u Javnim Finansijama, kao i sve druge zakone koji ureduju delatnost i upravljanje javnih autoriteta na Kosovu.

NKRM ce imati opšta ovlašcenja i odgovornost da osigura:

  • redovno istražuje i eksploatiše mineralne izvore na Kosovu i optimalno korišcenje mineralnih izvora u svim rudarskim operacijama u skladu sa Zakonom o Rudnicima i Mineralima i Rudarskom Strategijom.
  • opštu uskladjenost rudarskih operacija u skladu sa Zakonom o Rudnicima i Mineralima, podzakonskim aktima donetim u skladu sa Zakonom o Rudnicima i Mineralima i uslovima Licenci i Dozvola koje su izdate od NKRM u skladu sa Zakonom o Rudnicima i Mineralima.

NKRM je nadležno za obavljanje sledecih funkcija u skladu sa Zakonom o Rudnicima i Mineralima:

  •  izdavanje, prenos, produženje, suspenziju i opoziv Licence i Dozvole;
  • uspostavljanje i održavanje rudarskog katastra i GIS baze podataka koja sadrži geografske podatke, geološke podatke i druge odgovarajuce ekonomske podatke i sve postojece nazive za minerale i rudarska prava; i donošenje pravila za organizovanje i unutrašnju delatnost NKRM-a.

NKRM pruža tehnicku asistenciju Vladi po svim pitanjima koja se odnose na rudnike i minerale Kosova, ako to Vlada zahteva.

ICMM je neovisno tijelo koje izvještava izravno Skupštini Republike Kosovo.

Zakonom Br.03/ L-163 o Rudnicima i Mineralima i Zakon Br. 04/L-158 o izmeni i dopuni Zakona Br. 03/L-163 o Rudnicima i Mineralima odredjen je pravni status NKRM-a.