Иди назад
08.01.2020

Saopštenje za Javnost Priština – 31 Decembar 2019

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale je nezavisna institucija koja je odgovorna za sprovođenje Zakona o Rudnicima i Mineralima, Zakona o Bezbednosti na Radu u Rudarskoj Delatnosti i Rudarskoj Strategiji Republike Kosovo 2012-2025 i izveštava Skupštini Republike Kosova. Pored sprovođenja zakonodavstva o rudarstvu, NKRM je takođe posvećen sprovođenju vladinih politika vezanih za rudarski sektor, a to su dokumenti koji stvaraju stvarne mogučnosti za poslovni razvoj, racionalno iskorištavanje rudnih resursa, bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu zivotne sredine.
Uprkos naporima na razvoju rudarskog sektora, još uvjek postoje izazovi koji treba prevazići međuinstitucionalnom interakcijom, posebno u otklanjanju pravnih sudara, smanjenjem birokratije, povečanjem transparentnosti, odgovornosti itd.
Nezavisna Komisja za Rudnike i Minerale odrzala je 21 februara, 2019. godine informativni sastanak sa preduzečima u rudarskom sektoru.
NKRM-le je u saradnji sa Ministarstvom Zivotne Sredine i Prostornog Planiranja, Kosovsko Sumskom Agencijom i Ministarstvom Administracije Lokalne Uprave- Asocijacija Opština organizovala je sledeču radionicu na kojoj su predstavljene, “Smernice za dobro upravljanje rudarstvom i ekoloskim aktivnostima”.
NKRM je organizovao drugi informativni sastanak sa preduzecima orjentisanim na rudarski sektor 13. Decembar 2019.
NKRM trenutno upravlja sa 665 rudarskih subjekata, od kojih 180 Licence za Istrazivanje, 199 Licence za Korišćenje i 286 Dozvole za Posebne Aktivnosti.
Tokom 2019. godine izdato je ukupno 255 licence i dozvole, od toga 85 Licence Istrazivanja, 52 Licence Koriščenja kao i 118 Dozvole za Posebne Aktivnosti.
1. Po pogodnosti Licence za Istrazivanje

K-2 čvrsti kamen 55
K-3 pesak i šljunak 6
Industrijski Material 9
Metalni Minerali 15
Ukupno 85

2. Po pogodnosti Licence za Koriščenje

K-2 čvrsti kamen 32
K-3 pesak i šljunak 12
Industrijski Material 2
Metalni Minerali 4
Ugalj & bitumen 2
Ukupno 52

2. Po vrsti dozvole Dozvole za Posebne Aktivnosti

Asfaltna Baza 5
Betonska Baza 54
Postrojenje za sortiranje 5
Sortiranje – Seperacija 54
Ukupno 118

Zatvorene Licence zbog gubitka kriterijuma prema Zakonu o Rudnicima i Mineralima su 8 Licence za Istrazivanje i 13 Licence za Koriščenje.
Tokom godine 2019 razmatrane su i prijave za zatvaranje dozvola nakon isteka roka upotrebe. Broj zatvonarenih licenca prema Zakonu o Rudnicima i Mineralima su 9 preduzeća od kojih 5 imaju negativne izveštaje dok 4 imaju pozitivne izveštaje.
Broj licenci koje su produzile licence ili garancije je 13.
Terenske inspekcije
Tokom godine 2019, Inspektorat NKRM u akciji primene Operativnog Plana za sprečavanje i zaustavljanje ilegalnih operacija, zajedno sa Kosovskom Policijom, Inspekcijom za Zivotnu Sredinu, Šumarskom Inspekcijom i Opštinskim Inspektoratima. Po završetku ove akcije u 194 mesta ilegalnih operacija postavljeno traka za zaustavljanje akcije od kojih 99 seperacije, 16 koriščenje,78 betonske i asfaltne baze i postrojenja za preradu.
Prema prirodi inspekcija, Inspektorat je izvršio ove inspekcije na licu mesta:
• Zahtevi za masovno miniranje ukupno 605
• Dozvole za masovno miniranje ukupno 536
• Ukupan broj zajedničkih inspekcija prema ukupnom operativnom planu ukupno 505
• Preduzeća sa nalozima za zabranu rudarskih aktivnosti ukupno 194
• Primljene aplikacije u NKRM preduzeća nakon poseta tokom ukupnog operativnog plana ukupno 58
• Izveštaje o nezakonitom radu nakon potpune ponovne inspekcije ukupno 27.
• Izveštaje o nezakonitom radu za godinu 2019 ukupno 49.
• Sekuestracija kamiona sa lignitom ukupno 13.
• Dnevne inspekcije ukupno 488.
• Redovne godišnje inspekcije ukupno 20.

Tokom godine 2019 povrede su identifikovane prema sledečoj tabeli:

Ozlede za 2019 Podzemni Rudnici „Trepça“ KEK New CO Ferronickeli Sharr Cem Licence koriščenja i LPA
Ozlede za 2019 0 0 0 0 3
Kolektivna povreda 0 0 0 0 0
Teška povreda 5 0 0 0 1
Laka povreda 77 6 0 0 0

NKRM-le tokom godine 2019 prosledio je tuzilaštvu 47 krivičnih prijava protiv ilegalnih opertaera u rudarskom sektoru, 54 administrativnih kazni za ilegalne operatere i 109 predloga za izvršenje. Dok tokom godine 2019 pristigle 53 zalbe od kojih 41 su obrađene a 12 su u procesu .
Prihodi za 2019 godinu
Od svog osnivanja kao nezavisna agencija, NKRM-le od godine u godinu je ostvario godišnji napredak u povečaju prihoda od rudarske rente, kao pokazatelj povečanih ulaganja u rudarski sektor. Od 31,170,000 € planiranih prihoda za 2019, prikupljeno je 30,254,452.76 € (ili izrazeno u procentima 97.06%).
Ciljevi 2020
NKRM, namerava da poveča efikasnost i efektivnost svojih duznosti i odgovornosti nastravljajuči kroz uspostavljanje sistema unutrašnje kontrole i upravljanja uopšte i posebno postavljenih ciljeva:
– Priprema Zakonodavstva, politika i stratergije rudarstva
– Licenciranje rudarskih preduzeća u skladu sa ZRM, planom upravljanja mineralnim resursima, rudarskom strategijom i odrzivom upotrebom mineralnih sirovina
– Nadgledanje, inspekcija i primjena svih Zakona vezanih za rudarski sektor od strane licenciranih preduzeća, kao i sprovođenje akcionog Plana za sprečavanje i zaustavljanje ilegalnih operatera
– Privlačenje Investitora kroz promovisanje rudarskih potenciala na Kosovu
– Povečanje nivoa transparentnosti, komunikacije i nadograndnje sistema informacionih tehnologija kako bi se omogučio efikasniji rad NKRM-le i pruzanje usluga investitorima, kompanijama i građanima.
– Prevencija i zabrana neformalne ekonomije u oblasti Rudarstva.

Izazovi u budučnosti
Uzimajući u obzir prava i odgovornosti utvrđene ZRM i drugim pravilima u opšte, s jedne strane preduzimanje aktivnosti na njihovoj primeni u praksi i koncepcija razvojnih trendova u ovoj oblasti, mozemo smatrati posebnim izazovom za institucije na RKS i svakako izazov za samu NKRM.
Kao izazove u postizanju naših budučih ciljeva mozemo izdvojiti:
– Donošenje Zakona o Rudnicima i Mineralima (sa izmenama i dopunama) stvori će se bezbednost i olakšice za kompanije zainteresovane da ulazu u rudarski sektor Republike Kosovo.
– Prevencija neformalne ekonomije (sprečavanje i zabrana nelegalnih rudarskih aktivnosti, ilegalne radnje) kao i oduzimanje njihovih mineralnih sirovina.
– Poboljšanje kvaliteta i sigurnosti na radu u rudarskim operacijama. Iako je funkcionisanje rudarskog sektzora na Kosovu povezano sa dobrom sigurnošču, za Rudarski inspektorat i dale ostaje izazov da u saradnji s relevantnim institucijama usvoji i sprovodi tehničke bezbednosne standarde koji vaze u zemljama EU.
– Neblagovremeno postupanje sa predmetima pred sudovima. Krivične sankcije koje su Sudovi uveli ne postizu efekat sprečavanja ilegalnih operacija.
– Izrada i odobravanje podzakonskih akata potrebnih i nepotrebnih za implementaciju ZRM.
– Kontinuirana primena aktivnosti proistekle iz primene Strategije rudarstva i Plana Upravljanja Mineralnim Resursima.
– Kontinuirana primena aktivnosti proisteklih iz primene rudarskih politika.

Sa poštovanjem
Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale
Tel: +383 (0) 38 240 252
Fax: +383 (0) 38245 844
E-mail: icmm@kosovo-mining.org
Web: www.kosovo-mining.org
Adresa: Armend Daci Br.1
Priština, Republika Kosova