Иди назад
09.06.2020

Odluka da se kontrolišu stranke preko detektora metala

Priština, 08.06.2020
Ref. 003/0-1/NKRM

U skladu sa članom 63 stava 3.3 zakona br. 03/L/163 o Rudnicima i Mineralima; u cilju stvaranja sigurnog okruženja za osoblje NKRM-le spoljne strane koje se nalaze u objektu NKRM-le, Direktor Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale donosi ovu:

 

O D L U K A

Proverite sve strane koje ulaze u NKRM-le objekat. Kontrola stranaka vrši se prema bezbednosnim procedurama, pomoču detektora metala.

Svaka strana koja će biti pod kontrolom mora se pridržavati upustava radnika osiguranja da izvrši kontrolu u skladu sa bezbednosnim procedurama i standardima.

Da biste u potpunosti sproveli ovu odluku:

Menađer ugovora/projekta, Ekrem Gorçi, naređen je da obavesti Ekonomskog Operatora, da počne sa sprovođenjem odluke poćevši od 08.06.2020.

Rukovodilac ugovora/projekta, u skladu sa ekonomskim Operatorom, treba da sastavi procedure za proveru lica na ulazu u objekat i da uputi radniku osiguranja koji treba da tačno sprovede procedure.

Da se objavi obaveštenje na ulazu objekta, za odluku o obaveznoj kontroli spoljnih strana koje uđu u objekat NKRM-le.

 

Odluka stupa na snagu 06.06.2020.

 

 

______________

Ramiz Krasniqi

Direktor
Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale