Иди назад
23.05.2019

Izveštaj o radu pored Komisije za Ekonomski Razvoj, Infrastrukturu, Trgovinu, Industriju i Regionalni Razvoj

Priština – 21 Maj 2019

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale, izveštavala je Komisiju o radu 2018. godine. U uvodnom govoru, Predsednik Odbora NKRM-le, G. Musa Shabani obavestio prisutne o sadržaju Izveštaja o radu NKRM-le za 2018. godinu, na osnovu formata izveštavanja Nezavisnih Agencija u Skupštini Republike Kosovo. Izveštaj je rezime i pregled rada NKRM-le tokom 2018. godine, sa  detaljnim informacijama o rudarskoj industriji Republike Kosovo. Takođe Izveštaj sadrži rad i aktivnost koje se provode u oblasti istraživanja, korišćenja, obrade, rezultata postignutih tokom 2018. godine, problema i izazova s kojima se ovaj regulator suoćio tokom svog rada, kao i ciljeva za budučnost. Između ostalog G. Shabani je u brojkama predstavio pregled zahteva-aplikacija za istraživanje, eksploataciju i posebne aktivnosti. Terenske inspekcije su dostigle brojku od 1710, dok je nezakonitim radnjma dosledilo 91 krivičnih prijava u nadležnim tužilaštvima, rekao je izmežu ostalog. Saradnja sa MER, MTI, MSPP, Opštinske Inspektore, Kosovsku Agenciju za Šume, Odelenje za Teške Zločine Policije predstavljao je kao važan faktor u uspehu NKRM. Organizacija Konferencije između Kosova i Alanije, održan u Prištini bio je od posebnog značaja, jer su prisustvovali predstavnici preduzeća i institucija iz drugih zemalja kao što su SAD, Kanada, Nemačka, Italija, Makedonija, Turska, Crna Gora itd. Budući izazovi ostaju reforma rudarskog sektora, usvajanje novog Zakon o Rudnicima i Mineralima kao i predviđeni ciljevi u budučnosti, možemo razlikovati:

          Povečanje kvaliteta i sigurnosti na radu u rudarstvu

          Kašnjenja u pravovremenom rešavanju predmeta podnesenih sudovima.

          Problemi u neformalnoj ekonomiji u rudarskom sektoru i međuinstitucionalnoj saradnji.

          Stari dugovi prema NKRM-le

       Implementacija Plana Upravljanja Mineralnim Resursima.

Predsednica Komisije Gđa. Sala Berisha Shala je rekla da je Zakon usvojen na drugom ročištu u Skupštini i da ga je potrebno amandamentirati jer je mnogo napredniji. Bila je zainteresovana da poštuje trajanje istraživačkih licenci, odbijanje zahteva za licenciranje, obustavu izdavanje licence za koriščenje metalnih minerala i da li je zakonski okvir za sprečavanje nelegalnih operacija I razvoj rudarskog sektora dovoljan. Predsedavajući Odbora NKRM-le saopštio je da trajanje licence poštuje i među ostalog je naglasio da Zakon treba reformirati jer će to uticati na povečanje Prihoda i zaposlenosti. Novi Zakon će olakšati procedure licenciranja.

G. Dardan Sejdiu, poslanik Skupštine Kosova, pitao je za ilegalne radnje, gde su najizraženije i mineralne materije, gde je odgovor bio da se one dešavaju u regionima sa rekama (pesak i šljunak), odnosno u Peći, Đakovici, Prizrenu i Kamenici.

G. Memli Krasniqi je bio zainteresovan da ne uspostavi One Stop Shop kao pomočnu kancelariju za licenciranje preduzeća, u okviru NKRM-le I ograničeno trajanje dozvola za koriščenje od strane KAŠ kao i mogučnost rešavanja situacije između NKRM-le, Agencije za Šume do donošenja Zakona.

Predsednik Odbora g. Musa Shabani je naglasio da će usvajanje Zakona pomoći u stvaranju ove kancelarije, jer NKRM ne izdaje licencu bez Dozvole Skupština Opština I MSPP. Prema tome, vremenski rok za izdavanje dozvola od strane KAŠ-a, ne odgovara onom za dozvole koje je izdala  NKRM-le i ograničena oblast sa Administrativnim Uputstvom (pet hektara) nije pogodna za potencialne investiture .

Gđa. Sala Berisha Shala je između ostalog pitala za oblasti od interesa, za šta je obaveštena od strane G.Shabanija da Vlada do sada nije izdala nijednu licencu i da NKRM nema zakonsku mogučnost da izda dozvole u ovim oblastima (ukupno jedanaest).

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale  će nastaviti sa povečanim intensitetom tokom 2019. godine, da podrže u svakom pogledu sve one koji se bave ili tvrde da se bave rudarskom industrijom, a u isto vreme će zaustaviti, savetovati i poboljšati svakoga ko padne suprotno zakonu i pravilima koji su na snazi za rudarski sektor, konačno je izrazio G. Shabani.