Иди назад
12.09.2018

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale predstavila je Informativnu Brošuru o nezakonitim aktivnostima rudnika

Priština – 11 Septembar 2018

Dužnost državnih institucija je da zabrane neformalnu ekonomiju i u ovom slučaju pritvor i sprečavanje ilegalnih operatera u koriščenju Mineralnih resursa rečeno je povremenom obračanju Predsrdnika Odbora NKRM-le G.Musa Shabani. NKRM-le aktualno upravlja 523 rudarskim subjektima. Samo tokom ove godine Inspektorat NKRM-le je identifikovao 46 ilegalnih eksploatatora mineralnih sirovina uglavnom peska, i šljunka, gline i lignita. Tokom  2017. Godine Tužilaštvu je poslato 79  krivičnih prijva na osnovu iveštaja, koji su došli sa terena. NKRM-le sprovodi i odgovoran je za primenu Zakona o Rudnicima i Mineralima, Zakona o Zaštiti na Radu u Rudarskim Delatnostima, Strategije Rudarstva Republike Kosovo i Državne Poltike za Razvoj i Unapređenje Rudarskog Sektora. Stoga je pozvao na podršku svih institucija i zajedničku koordinaciju da zabrani ovaj fenomen obavljanjem svake od svojih dužnosti.

Uprkos naporima i napretku, sprečavanje i zabrana ilegalnih rudarskih aktivnosti i dalje predstavlja ozbiljan izazov za NKRM-le. Među ostalog, dobra međuinstitucionalna koordinacija koja je artikulisana kroz Plan će omogućiti rudarskom sektoru da prevaziđe izazov ilegalnih operacija.

Predsednica Parlamentarnog Odbora za Ekonomski Razvoj Gđa. Sala Berisha Shala podržala je NKRM-le i izrazila zadovoljstvo zbog međuinstitucionalne saradnje u sprečavanju ilegalnih operacija. Kao ključna obaveza, poseban akcenat je stavljen na izgradnju pravne infrastrukture za sprovođenje zakona, ako je potrebno, i njegovu izmenu i dopunu.

Direktor NKRM-le G. Ramiz Krasniqi je zatražio od opština da ne snabdevaju ilegalni material od ne licenciranih preduzeća, pri čemu primaju obaveštenja koja je pokrenuo Odbor NKRM-le.

Zahtev opština da se Zakon o Rudnicima i mineralima izmeni od naredne godine tako da opštine dobiju 20% od rudarske rente izjavio je izvršni Direktor udruženja opština G. Sazan Ibrahimi.

Iniciranje brošure bilo je zajedničko sa Kosovskom policijom gde je Direktor Direkcije  za teške zloćine G. Fadil Gashi obečao saradnju i potrebu za pomoč Kosovske Policije u sprečavanju ilegalnih aktivnosti.

Nakon prezentacije informativne brošure G. Jahir Gashi, inspektor Rudnika za nezakonite aktivnosti NKRM-le zaključeno je da postoji potreba za nastavkom saradnje u sprečavanju ileganih aktivnosti. Saradnja bi se trebalo nastaviti zbog toga što ne sprečava štetu Kosovskog buđeta i životne sredine, naročito ugrožavanja života ljudi.

Povodom učesnici radionice bili su prestavnici parlamentarnog Odbora za ekonomski razvoj, Ministarstvo Ekonomskog Razvoja, MSPP, Asociacije Kosovskih Opština, Direkcija za istrage teških krivičnih dela i drugih zainteresovanih strana. Svi su se složili da se saradnja treba nastaviti zbog toga što ne sprečava štetu Kosovskog buđeta i životne sredine, posebno prevenciju gubitka života ljudi.

Konačno je zaključeno da bi ova brošura bila korisna u identifikovanju ilegalnih operatora i zaustavljanje njihovih ilegalnih aktivnosti.