Kthehu pas

Ramiz Krasniqi

11

Ramiz Krasniqi

Drejtor

POZITA AKTUALE
Drejtor- Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM)
Të dhënat personale
Data e plotësimit 20.08.2019
Emri dhe mbiemri
 
Ramiz Krasniqi
Adresa
 
Komoran, Drenas
Telefoni
 
038 240 252 ext. 228
Fax
 
+383 38 524 572
E-mail
 
rkrasniqi@kosovo-mining.org
ramizkrasniqi68@gmail.com
                                             Shtetësia
       Kosovar
Ditëlindja dhe vendi
09.05.1965, Negrovc, Gllogovc (Drenas)
Gjinia
Mashkull
Statusi
I martuar
SHKOLLIMI
Fakulteti
Periudha(prej-deri)
2006-2010
Emri i Institucionit
Titulli
Fakulteti i Xehetarisë dhe Metalurgjisë, Drejtimi-Gjeologji,
Master i Gjeologjisë
Periudha (prej-deri)
1984 – 1991
Emri i Institucionit
Titulli
Fakulteti i Xehetarisë dhe Metalurgjisë, Drejtimi-Gjeologji
Inxh. dip. i Gjeologjisë
Mesme
Periudha (prej-deri)
1979- 1983
Emri i Institucionit
Sh. Mesme. “Gjergj Kastrioti” , Drenas
Fillor
Periudha (prej-deri)
1971 – 1979
Emri i Institucionit
Sh.F “Emin Duraku”, Negroc
KURSE DHE TRAJNIME
Trajnim për dominim, (Unicef, Drenas 2000);
Kurse të informatikës në tri nivele (“Computers”,Prishtinë, gusht 2000);
 
Trajnim “AUTO CAD – 2D”, (Kujtesa, Prishtinë 2003);
 
Menaxhimi i kontrollit të humbjeve, (Human Resource Consulting&KPMM, Prishtinë 2004);
Certifikatë për kurs të gjuhës angleze (OXFORD,Prishtinë 2004)
 
Programe kompjuterike,(Smart bits, Prishtinë 2005);
 
Ndihma e pare ne industri (Instituti i mjekësisë se punës, Kastriot 2006);
Certifikatë për kurs të gjuhës angleze (The Cembridge School, Prishtinë, prill 2006);
Trajnime fushore gjeologjike, (Beak&KPMM, Prishtinë 2007);
Trajnim “AutoCAD civil 3D 2007” (Laser Geosystem, Prishtinë, prill-maj 2007);
 
Certifikatë për kurs të gjuhës angleze ( The Cambridge School, Prishtinë 2008);
Trajnim për prezantimin e Sistemit Gjeografik Informues (AUK, Prishinë 2008);
 
Trajnim mbi inspektimin ne fushat e minierave (Tuzla, 2009);
 
Menaxhimi i sigurisë dhe mbrojtja ne punë (Prishtinë, 2009);
Trajnim , “Minierat e qymyrit, kripës dhe qetat e shpëtimit ne miniera” (Bosnje dhe Hercegovinë, 2009);
Certifikatë, Kursi i gjuhës angleze-niveli elementar (“The Cambridge school”, Prishtinë, 2009-2010);
Certifikatë, Provimi i gjuhës angleze (UP-Filologji, Prishtinë, mars 2011);
Trajnim, “MICROSOFT OFFICE 2010” (LET,Microsoft Office 2010, Prishtinë 2014);
Trajnim, “Moduli bazik nga shkolla për Integrime Evropiane” (EShcool, Prishtinë 2013);
Trajnim, “Principet Bazike EN ISO 9000:2008” (MD consulting, Prishtinë 2013);
Trajnim, “Auditim të brendshëm EN ISO 9000:2008” (“MD consulting”, Prishtinë 2013);
Trajnim “Përmbarimi i vendimeve administrative”, (“ADA Consulting”, Strugë 2018)
Trajnimi “Etika dhe Deontologjia ne Administrimin Publik-Korrniza Evropiane” (ENA, KIPA dhe Ambasada franceze në Kosovë, Prishtinë 2018);
Certifikatë, Për kontributin e dhënë në mbrojtjen e gjeo-trashigimisë (ProGEO, Prishtinë 2019);
PJESMARRJA NE
KONFERENCA SHKENCORE
Konferencë, delegat, “Mbrojtja e lumenjve sfidë për të gjithë” (Prishtinë 2004);
 
Konferencë, “Shfrytëzimi dhe përpunimi i materialeve ndërtimore ne Kosovë” (KPMM, Prishtinë 2007);
 
Konferencë, Punim, “Evidentimi i shtresave ujëmbajtëse me metoda gjeofizike – elektrometrike”, botim (Alb – Shkenca, Tiranë, shtator 2008);
 
   Strategjia e hulumtimeve gjeologjike ne Kosovë (MEM, Prishtinë 2008);
 
   Konferencë, Punim, “Fusha xeherore e Golushes, prezantim” (Alb – Shkenca, Tetovë, shtator 2009);
Konferencë, Punim, “Ndërtimi gjeologjike dhe vendburimet minerale në masivin peridotit të Dritanit”, prezantim (Alb – Shkenca, Tiranë, shtator 2010);
 
Kongres, “Shoqata kanadeze për krijim dhe zhvillim”, (Toronto, Canada, 06 – 09 mars 2011) ;
Konferencë, Punim “Gjeo-monumentet dhe hidro-monumentet e komunës së Drenasit dhe trajtimi i tyre në të ardhmen”, Prezantim (ALB-Shkenca, Prishtinë shtator 2011);
Konferencë, “Resurset minerare-Baza për zhvillimin ekonomik të Kosovës”; (Prishtinë, shkurt 2012);
Konferencë, “Resurset minerale- Baza për zhvillim ekonomik të Kosovës” ( Prishtinë, shkurt 2012);
Kongresi i shoqatës gjeofizike të Ballkanit (Tiranë, Tetor 2013);
Konferencë,” Konferenca e 12e Gjeoparqeve të Evropiane” (Eu Geopark, GGN (Itali, shtator 2013);
Konferencë, “Gjeokonferenca e 14ndërkombëtare shkencore” ( SGEM, Albena, Qershor 2014);
Konferencë, “Gjeokonferenca e 15 ndërkombëtare shkencore” ( SGEM, Albena, Qershor 2015);
Konferencë, “Konferenca e 6 ndërkombëtare e   ekosistemit” (ICE2016, Tiranë, Qershor 2016);
Konferencë, “Geolinks konferenca ndërkombëtare për gjeoshkenc”( Geolinks, Athinë, Mars 2019);
PUNIMET SHKENCORE
Simpozium shkencor, autor, Vendburimet   e Fe – oolitik dhe perspektiva e shfrytëzimit te tyre ne te ardhmen, (Mitrovicë, 2006);
Punim shkencor, autor – Proceset kryesore fluviale në rrjetin lumor te Shqipërisë (Buletin Gjeologjik, Shqipëri 2006);
Punim shkencor, autor, Evidentimi i shtresave ujëmbajtëse me metoda gjeofizike-elektrometrike, Zona e Drenasit, (Instituti Alb-shkenca, Tiranë 2008);
Punim shkencor, botim, bashkautor, The ore deposits of Kosova. The prospects of minerals explorations in the determinate of distractions, (9th International Multidicsciplinary Scientific Geoconference and EXPO – Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM, Bullgari 2009)
Punim shkencor, botim, bashkautor, The prospects of minerals explorations in defined ore deposits in Kosova, (10th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO – Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM, Bullgari 2010)
Punim shkencor, botim, bashkautor, Airborne geophysical survey in Kosova, (11th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO – Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM, Bullgari 2011)
Prezantim, Rezervat e mineralit te Magnezitit ne vendburimi e Dubovcit (Konferencë, 90 vjetori i Gjeologjisë Shqiptare, Tiranë, 2012);
Punim shkencor, autor, Gjeomonumentet dhe Hidro-monumentet e Komunës së Drenasit dhe trajtimi i tyre në të ardhmen (Globus, Prishtinë, 2012);
Punim shkencor, botim, bashkautor, Lost metals through processing polymineral lead and zinc in the flotation Stan Terg, Trepça, (ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 2012)
Punim shkencor, botim, autor, Tailing refloating in the Trepça mines-Prishtina Kosovo, (International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, Bullgari 2014)
Punim shkencor, botim, bashkautor, Trace metals in stream sediment of kosova based on statistical analysis of lead, Zinc, Copper, Nickel, Chromium and cobalt, (International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, Bullgari 2014)
Punim shkencor, botim, autor, Economic Evaluation and Perspectives of the Magnesite Mine in the Deposit “Dubovc” (Modern Environmental Science and Engineering (ISSN 2333-2581), Academic Star Publishing Company, 2015
Punim shkencor, botim, bashkautor, Geochemical exploration for polymetallic ores in trepça ore field, (International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, Bullgari 2015)
PROJEKTET
   Projekt, vizitë studimore, “Njohja me resurset natyrore te Shqipërisë, mënyra e shfrytëzimit te tyre pa i prishur ekuilibrat natyrore- shkëmbim i përvojave”, (Shqipëri, 2005);
Projekt , “Vrojtimet në terren rreth lidhjes dhe unifikimit të prerjeve dhe kolonave gjeologjike të njësive kryesore litostratigrafike dhe metalogjenike mes Shqipërisë dhe Kosovës” (Kosovë – Shqipëri, 2007);
Projekt , “Vlerësimi i rezervave te qymyreve te Kosovës” ( Inkos, 2007);
Projekt, “Hulumtimi i ujërave te pijes për 10 fshatrat e komunës se Drenasit” (2007 – 2008);
Projekt, “Përgatitja e politikave dhe strategjisë për zhvillimin e hulumtimeve regjionale gjeologjike”, (Prishtinë, 2008);
Projekt, Harta gjeologjike e Kosovës 1 : 25 000 (KPMM, Prishtinë 2009);
Projekt, Harta gjeologjike e Kosovës 1 : 25 000 (KPMM, Prishtinë 2010);
Projekt, Menaxhimi i resurseve te Kosovës, Menaxher nga KPMM, (Prishtinë 2010);
Njohja e Gjuhëve
ANGLISHT                         SERBOKROATISHT
Leximi
Mirë                                           Mirë
Shkrimi
Mirë                                           Mirë
Te folur
Mirë                                           Mirë
Përvoja ne
punë
Institucioni (Periudha)
Miniera e Fe – Ni, Çikatovë e vjetër (Drenas 1991 – 1992)
 
Shkolla e mesme teknike “Fehmi Lladrovci”-, mësimdhënës i disa lëndëve profesionale te Gjeologjisë (1993 – 2003)
Komisioni i pavarur për miniera dhe minerale – Inspektor i minierave, Gjeologji (Prishtinë, 2003-2011)
Komisioni i pavarur për miniera dhe minerale – Anëtarë i Bordit (Prishtinë, 2011- 2015)
 
 
Komisioni i pavarur për miniera dhe minerale – Drejtor (Prishtinë,   2016- 2019).
Komisioni i pavarur për miniera dhe minerale – Drejtor (Prishtinë. Janar. 2019. vazhdim i mandatit te dytë).
 
Rekomandues/ Institucioni
     Personi
                       Universiteti i Prishtinës
Prof. Dr. Vahdet Pruthi
                       Universiteti i Prishtinës
Prof. Dr. Sylejman Hyseni
                                     KK Drenas
Nexhat Demaku
Miniera e Artanës dhe Kishnicës
Dr.Selim Frangu
“NewCo Ferronikeli Complex LLC”
Arten Bajrushi
“Trepça” – Ndërmarrje nën administrimin e AKP-së
Prof. Dr. Ferat Shala – Drejtori i Minierës
                                           KPMM
Mrsc. Azem Rexhaj
“Innomatik Exploration Kosovo” LLC
Dr.sc. Gani Maliqi