Njoftime

 

http://www.eurogeosurveys.org/events/

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

Nga data 1 Shkurt 2020, të gjithë operatorët që merren me hulumtim dhe shfrytëzim të resurseve minerale në Republikën e Kosovës, aplikojnë vetëm sistemin e klasifikimit dhe raportimit të përcaktuar me UDHËZIM ADMINISTRATIV (MZHE) NR.01 /2016 PËR KLASIFIKIMIN DHE VLERËSIMIN E RESURSEVE DHE REZERVAVE MINERALE DHE MBAJTJA E EVIDENCËS SË TYRE”.

http://mzhe-ks.net/repository/docs/UA_(MZHE)_Nr_01_2016_per_klasifikimin_e_rezervave_dhe_resurseve_minerale.pdf