Zyrtari për Sinjalizim

Emri:                    Vesel

Mbiemri:            Hajzeri

Ditëlindja:          28.09.1985

Vendlindja:        Skenderaj

Institucioni:        Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Pozita:                Zyrtar i Lartë i Prokurimit

Adresa:                Rr. “Armend Daci” Nr. 1, Prishtinë

Tel:                        038 240 252 263

Mob:                    +383 45 444 041

E-mail:                vhajzeri@kosovo-mining.org

Web:                     https://www.kosovo-mining.org

 

Ligji nr. 06/l-085 për Mbrojtjen e Sinjalizuesve:

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18303

Rregullorja nr.03/2021 për Përcaktimin e Procedurës për Pranimin dhe Trajtimin e Rasteve të Sinjalizimit

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=41216