Zyrtar përgjegjës për qasje në dokumente publike

Emri:                      Ediz

Mbiemri:             Xhemili

Ditëlindja:           27.04.1987

Vendlindja:         Mitrovicë

Institucioni:        Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Pozita:                  Zyrtar Ligjor

Adresa:                Rr. “Armend Daci” Nr. 1, Prishtinë

Tel:                         038 240 252 214

Mob:                     +383 44 337 928

E-mail:                  exhemili@kosovo-mining.org

Web:                     https://www.kosovo-mining.org