Kthehu pas

Fatmir Gerguri

Fatmir Gerguri

Fatmir Gerguri

Kryeinspektor

C.V . Fatmir Gërguri
Curriculum Vitae
Te dhenat personale
Emri & mbiemri Fatmir Gërguri
Adresa Komisioni i Pavarur per Miniera dhe Minerale, Prishtinë

Armend Daci nr.1, 10000 Prishtinë (Republika e Kosoves)

Telefoni +381(38) 240 252 ext 707 Mobile +377 (0) 45 888 600
Faksi +381(38) 245 844
E-mail(s) fatmir.gerguri@kosovo-mining.org

fatmirgerguri@gmail.com

Shtetesia  Republika e Kosoves
Data e Lindjes 05/11/1967
Gjinia Mashkull
Eksperienca ne pune
Datat 1994-1999
Profesioni ose pozita qe mbane Profesor në SH.M.T “Minatori”, Bardhi i Madh, Fushë Kosovë
Aktivitetet kryesore dhe pergjegjesite   Mësim dhënës dhe Përgaditje e Planprogramit për vitin shkollor actual

 

Emri dhe adresa

e punedhensit

Ejup Breznica,12060 Bardh i madh
Loji i biznesit ose sektori Mësimdhënës
Datat 1999-2001
Profesioni ose pozita qe mbane Inxhinierë përgjegjës-M.S.Bardh,Përgaditja operative e xehetarisë
Aktivitetet kryesore dhe pergjegjesite Përpilues dhe kontrollues i Planeve Operative për punë në miniera.
Emri dhe adresa e punedhenesit Ismet Raça-Fushë Kosovë
Lloji i biznesit ose sektori Inxhinier I minierave
Datat 2001-2004
Profesioni ose pozita qe mbane Inxhinier përgjegjës në ndërrim-M.S. ,,Kosova”-Bardh
Aktivitetet kryesore dhe pergjegjesite Udhëheqës i punës në ndërrim në Prodhimin e Qymyrit në M.S. ,,Kosova”-Bardh
Emri dhe adresa e punedhenesit Ismet Raça-Fushë Kosovë
Lloji i biznesit ose sektori Inxhinier ndërrimi
Datat 2004-2006
Profesioni ose pozita qe mbane Koordinator në sistemin e Qymyrit –M.S.”Kosova”-Bardh

 

Aktivitetet kryesore dhe pergjegjesite Koordinimi I prodhimit të qymyrit dhe aktiviteteve që lidhen me prodhimin e Qymyrit.
Emri dhe adresa

e punedhensit

Salih Ejupi-Prishtinë
Loji i biznesit ose sektori Inxhinier i xehetarisë
Datat 2006-2015
Profesioni ose pozita qe mbane Specialist i Xehetarisë-Projekti për pastrimin dhe rikultivimin e tokave(Udhëheqës i sektorit operativa e pajimeve)

(Donacion i Bankës Botërore,si projekt)

Aktivitetet kryesore dhe pergjegjesite Ri rrafshimi I deponisë së hirit dhe mbulimi I saj me djerrinë,si dhe ri rrafshimi dhe rikultivimi I <deponive të jashtme të djerrinës.
Emri dhe adresa

e punedhensit

Salih Ejupi-Prishtinë
Loji i biznesit ose sektori Inxhinier i xehetarisë
Datat 2015 —
Profesioni ose pozita qe mbane Kryeinspektor I minierave
Aktivitetet kryesore dhe pergjegjesite Përgaditë dhe dorëzon Raporte të hollësishme tremujore për Bordin e KPMM lidhur me masat zbatuese të Inspektoratit të minierave.
Emri dhe adresa

e punedhensit

Musa Shabani-Kryesues I Bordit
Loji i biznesit ose sektori Kryeinspektor I minierave
Edukimi dhe trainimet
Datat 29.09.2011
Titulli i kualifikimit Magjistër I Shkencave Teknike
Principal subjects / occupational skills covered Në lëmin e Xehetarisë

Drejtimi:Gjeologji-Miniera

Name and type of organisation providing education and training Universiteti I prishtinës-Fakulteti I Xehetarisë dhe Metalurgjisë-Mitrovicë
 
Data e kualifikimit 21.06.1995
Titulli i kualifikimit Inxhinierë I diplomuar I Xehetarisë
Lendet kryesore / occupational skills covered Ajrimi I minierave,Transporti,Përgaditja e Lëndëve minerare,Projektimi I minierave….
Name and type of organisation providing education and training Universiteti I prishtinës-Fakulteti I Xehetarisë dhe Metalurgjisë-Mitrovicë
 
Pergatitje dhe aftesi profesionale
Gjuhe te huaja  
Vet-vleresues Te kuptuarit Ne te Folur Ne te shkruar
Nivel Evropian (*) Ndegjim Lexim Te folur interaktiv Te folur
Gjuhe Angleze B2 C1 C1 B2 C1
Gjuhe Serbo-Kroate C2 C2 C1 B2 C1
 
Aftesi shoqerore Punë të mirëfilltë ekipore

Përshtatje e shpejtë në rrethe dhe aktivitete të ndryshme duke u bazuar në përvojën time dhe punën e deritashme.

Aftgesi organizative Zgjedhje të problemeve duke u bazuar në pjesëmarrjen e shumë projekteve dhe organizimeve të punës
Pergatitje dhe aftesi teknike Planifikimi I projekteve,menaxher I projekteve,implementimi I procedurave të prokurimit për nevoja të prodhimit

 

Pergatitje dhe aftesi ne

Kompjuter

Njohje e mesme e kopmjuterit,përdorim të mjaftueshëm të MS Office software (ECDL Certificates),komunikim I avansuar me e-mail…..
Patente shoferi B, B1,BE
Informata shtesë Dhurues aktiv dhe vullnetarë I gjakut,grupa AB Rh+