English Albanian Serbo-Croatian
Vendndodhja Për KPMM Për Kosovën Xehetaria dhe gjeologjia Udhëzues për investitor Shitja e të dhënave GIS Downloads Dyqani i te dhenave
Dyqani i te dhenave
Date: 10/17/2017
Dyqani i te dhenave

Këto të dhëna mund të merren në zyrën e KPMM në Prishtinë.

Pershkrimi i te dhenave
Çmimi ne EURO
Kopja e forte
pdf
Hartat e Kosoves 1:200,000
 • Harta e Pergjithshme e Mineraleve 1:200,000, nje flete
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e Gjeologjike e Kosoves 1:200,000, nje flete
 • 20,00
  20,00
  Hartat e Kosoves 1:100,000
 • Harta Gjeologjike 1:100,000: Osnovna Geološka Karta SFRJ K 34-30 NOVI PAZAR, Beograd 1970 Zavod za geološka i geofizicka istraživanja Beograd, 1958-1969.
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta Gjeologjike 1:100,000: Osnovna Geološka Karta SFRJ K 34-31 Kuršumlija, shkalla: 1 : 100,000, Beograd 1980, Geozavod – Geološki Institut Beograd, 1964-1974.
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta Gjeologjike 1:100,000: Osnovna Geološka Karta SFRJ K 34-41 Rožaje, shkalla: 1 : 100,000, Beograd 1983 Geološki Institut Beograd i Zavod za geološka istraživanja SR Crna Gora, 1973-1981.
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta Gjeologjike 1:100,000: Osnovna Geološka Karta SFRJ K 34-42 Titova Mitrovica, shkalla: 1 : 100,000, Beograd 1981 Geozavod – Geološki Institut, Beograd 1972-1977.
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta Gjeologjike 1:100,000: Osnovna Geološka Karta SFRJ K 34-43 Podujevo, shkalla: 1 : 100,000, Beograd 1980 Geozavod – Geološki Institut Beograd, 1964-1975.
 • 20,00
  20,00
   
 • Geological Map 1:100,000: Osnovna Geološka Karta SFRJ K 34-44 Leskovac, shkalla: 1 : 100,000, Beograd 1973 Zavod za geološka i geofizicka istraživanja Beograd, 1960-1964.
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta Gjeologjike 1:100,000: Osnovna Geološka Karta SFRJ K 34-53/65 Pec i Kukes, shkalla: 1 : 100,000, Beograd 1977, Zavod za geološka i geofizicka istraživanja Beograd, 1966-1969.
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta Gjeologjike 1:100,000: Osnovna Geološka Karta SFRJ K 34-54 54 Orahovac, shkalla: 1 : 100,000, Beograd 1979 Geozavod – Geološki Institut Beograd, 1959-1971.
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta Gjeologjike 1:100,000: Osnovna Geološka Karta SFRJ K 34-55 Uroševac, shkalla: 1 : 100,000, Beograd 1981 Geozavod – Geološki Institut Beograd, 1966-1980.
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta Gjeologjike 1:100,000: Osnovna Geološka Karta SFRJ K 34-56 Vranje, shkalla: 1 : 100,000, Beograd 1975 Zavod za geološka i geofizicka istraživanja Beograd, 1963-1969.
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta Gjeologjike 1:100,000: Osnovna Geološka Karta SFRJ K 34-66 Prizren, shkalla: 1 : 100,000, Beograd 1981, Geozavod – Geološki Institut Beograd, 1973-1979.
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta Gjeologjike 1:100,000: Osnovna Geološka Karta SFRJ K 34-67 Kacanik, shkalla: 1 : 100,000, Beograd 1984 Geološki zavod Skopje, 1977-1983.
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta Gjeologjike 1:100,000: Osnovna Geološka Karta SFRJ K 34-68 Kumanovo, shkalla: 1 : 100,000, Beograd 1973 Geološki zavod Skopje, 1954-1968.
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta Gjeologjike 1:100,000: Osnovna Geološka Karta SFRJ K 34-78 Gostivar, shkalla: 1 : 100,000, Beograd 1980, Geološki zavod Skopje, 1967-1976.
 • 20,00
  20,00
  Hartat e Kosoves 1:50,000
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-30 A Novi Pazar NW
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-30 B Novi Pazar NE
 • 20,00
  20,00
   
 • Map of Construction Raw Materials 1:50,000, sheet K 34-30 C Novi Pazar SW
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-30 D Novi Pazar SE
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-31 C Kurshumli/Kuršumlija SW
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-41 D Rozhajë/Rožaje SE
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-42 A Mitrovicë/Mitrovica NW
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-42 B Mitrovicë/Mitrovica NE
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-42 C Mitrovicë/Mitrovica SW
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-42 D Mitrovicë/Mitrovica SE
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-43 A Podujevë/Podujevo NW
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-43 B Podujevë/Podujevo NE
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-43 C Podujevë/Podujevo SW
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-43 D Podujevë/Podujevo SE
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-44 C Leskovac SW
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-44 D Leskovac SE
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-53 A Pejë/Pec NW
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-53 B Pejë/Pec NE
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-53 C Pejë/Pec SW
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-53 D Pejë/Pec SE
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-54 A Rahovec/Orahovac NW
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-54 B Rahovec/Orahovac NE
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-54 C Rahovec/Orahovac SW
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-54 D Rahovec/Orahovac SE
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-55 A Ferizaj/Uroševac NW
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-55 B Ferizaj/Uroševac NE
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-55 C Ferizaj/Uroševac SW
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-55 D Ferizaj/Uroševac SE
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-56 A Vranje NW
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-56 B Vranje NE
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-56 C Vranje SW
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-65 B Kukës/Kukes NE
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-66 A Prizren NW
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-66 B Prizren NE
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-66 C Prizren SW
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-66 D Prizren SE
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-67 A Kaçanik/Kacanik NW
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-67 B Kaçanik/Kacanik NE
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-67 C Kaçanik/Kacanik SW
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-67 D Kaçanik/Kacanik SE
 • 20,00
  20,00
   
 • Harta e lendeve te para te ndertimit 1:50,000, sheet K 34-68 A Kumanovo NW
 • 20,00
  20,00

  © by ICMM 2005
  Contact
  FAQ
  Disclaimer