English Albanian Serbo-Croatian
Vendndodhja Për KPMM Për Kosovën Xehetaria dhe gjeologjia Udhëzues për investitor Shitja e të dhënave GIS Downloads Dyqani i te dhenave
Për KPMM
Date: 10/17/2017
Për KPMM

 KPMM rregullon aktivitetet minerare në Kosovë në përputhje me Ligjin e Minierave dhe Mineraleve, aktet nënligjore të nxjerra në përputhje me Ligjin e Minierave dhe Mineraleve, dhe Strategjinë Minerare.

KPMM vepron në interes të publikut dhe i ushtron në mënyrë të pavarur kompetencat dhe funksionet të cilat i janë dhënë sipas Ligjit të Minierave dhe

Mineraleve.
 
KPMM zbaton Ligjin për Qasjen në Dokumentet Zyrtare, Ligjin për Prokurim Publik, Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë si dhe të gjitha ligjet tjera që rregullojnë veprimtarinë dhe menaxhimin e autoriteteve publike në Kosovë 


KPMM është një organ i pavarur që i raporton drejtpërsëdrejti Kuvendit të Republikës së Kosovës.
 
Ligji Nr. 03/L-163 për Minierat dhe Mineralet si dhe Ligji nr. 04/L-158 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L-163 për Minierat dhe Mineralet paraqesin statusin ligjor të KPMM-163 për Minierat dhe Mineralet paraqesin statusin ligjor të KPMM-së

© by ICMM 2005
Contact
FAQ
Disclaimer