English Albanian Serbo-Croatian
Vendndodhja Për KPMM Për Kosovën Xehetaria dhe gjeologjia Udhëzues për investitor Shitja e të dhënave GIS Downloads Dyqani i te dhenave
Për KPMM Struktura e KPMM
Date: 09/01/2015
Struktura e KPMM

KPMM (ICMM) eshte e organizuar ne njesi drejtimi si me poshte:

  • Bordi Qeverisës (nxjerr liçensat dhe lejet dhe administron KPMM)
  • Drejtoria (Pergjigjet para Bordit Qeverisës per problemet e dites dhe administrimin).
  • Inspektoriati i Minierave (Sigurimi ne pune, respektimi i legjeve dhe rregulloreve te zbatueshme)
  • Gjeologjia (detyrat e Sherbimit Gjeologjik, arkiva, puna fushore, grumbullimi i te dhenave).
  • Futja e te dhenave dhe GIS-i (kapja, magazinimi dhe furnizimi me te dhenat).
  • Financa dhe Sherbimi (grumbullimi i te ardhurave, llogaritja e honorareve, buxhetet).
  • Lidhjet me investitoret (terheqja e investitoreve te huaj, reklamimi i Kosoves ne bote).


Aktualisht KPMM ka ne pune me teper se 50 punonjes – nga te cilet 4 % nga minoritetet, 31 % jane te gjinise femerore, 75 % jane te kualifikuar me grada akademike. Pjesa me e madhe flasin anglisht dhe disa flasin mire gjermanisht.

Bordi Qeverisës tani per tani perbehet nga 5 anetare secili duke qene ekspert akademike apo teknike ne fushat e tyre. Shfrytezimi minerar, metalurgjia, gjeologjia dhe gjeologjia – inxhinierike jane te mbuluara mire. Keshilli administrativ i KPMM vlereson zbatimet dhe liçensat.

Inspektoriati i Minierave perbehet nga profesioniste me pervoje, te kualifikuar dhe inxhiniere te tjere pergjegjes per punimet monitoruese per te siguruar kushte te sigurta dhe te shendetshme pune.

Gjeologet kryejne punime fushore per te permiresuar te dhenat baze (database).

Departamenti i teknologjise informative (DTI) eshte pergjegjes per funksionimin dhe menaxhimin e infrastruktures se teknologjise informative per Komisionin e Pavarur te Minierave dhe Mineraleve.

GIS ka nje staf ekspertesh te trajnuar ne vendet pertej detit, keshtu qe te dhenat baze jane te permiresuara vazhdimisht.

© by ICMM 2005
Contact
FAQ
Disclaimer