English Albanian Serbo-Croatian
Vendndodhja Për KPMM Për Kosovën Xehetaria dhe gjeologjia Udhëzues për investitor Shitja e të dhënave GIS Downloads Dyqani i te dhenave
Për KPMM Te dhenat e paraqitura
Date: 10/17/2017
Te dhenat e paraqitura

Me qellim qe te paraqitet informacioni me i mire i mundshem investitoreve potenciale, KPMM i vuri detyre vehtes per realizimin e projektit GIS dhe Database per Kosoven (GDK). Objektivi i projektit eshte themelimi i nje portali perdorues – miqesor qe bashkon nevojat e KPMM, te Autoriteteve te ndryshem te shtetit dhe te Komunitetit minerar dhe gjeologjik kombetare dhe nderkombetar. Faqja e Internetit eshte nje burim i rendesishem informacioni mbi mundesite dhe ngjarjet e lidhura me sektorin minerar.

Qellimi kryesor i ketij projekti eshte qe te shtoje komunikimin midis KPMM dhe grupeve te interesua. Keto te dhena jane grumbulluar dhe administruar per t’u dhene mundesine me te mire te gjithe grupeve te interesuar. Te dhenat do te grumbullohen sistematikisht per sa vijon:

  • Liçensat, per kerkim dhe shfrytezim, datat e fillimit dhe te mbarimit, koordinatat dhe parcelat e tokave- te herave ne tabela.
  • Vendet aktive te shfrytezimit dhe ato qe jane ne shqyrtim te liçensave kerkimi, si plansheta grafike topografike (tani per tani keto harta topografike kane origjinen nga planshetat origjinale Jugosllave).
  • Lejet e nxjerra sipas Rregulloreve d.m.th. lejet e impjanteve, çertifikatat zjarrfikese per plasje dhe shpim – kerkimin.
  • Te dhenat gjeologjike dhe percaktimet e vendodhjet e vendburimeve si nje demonstrim grafik nderaktiv.
  • Vendburimet Minerale dhe sasite e vleresuara, kufijte. Te dhena ne tabela dhe demonstrime grafike.
  • Plani i Karierave (Guroreve) te Kosoves, i cili do te ndaje dhe do te vere kufij ketyre seksioneve te rajonit qe ishin paraqitur me pare per qellime te tjera – rruge, linja elektrike, strehime, perdorime industriale, etj.
  • Hartat gjeoshkencore perfundimisht do te tregojne si vijon: mineralet, harten e trojeve, harten e Rreziku Gjeologjik, burimet nentokesore, hartat gjeokimike e gjeofizike me legjende dhe pershkrime ne rangun nderkombetare.


Te dhenat baze Gjeologjike te Kosoves – Ekrani i fillimit
Te dhenat baze Gjeologjike te Kosoves – Ekrani i fillimitTe dhenat baze gjeologjike Kosove – Liçensa minerare – paraqitja ne ekran
Te dhenat baze gjeologjike Kosove – Liçensa minerare – paraqitja ne ekranTe dhenat baze Gjeologjike – Kosove – Moduli GIS
Te dhenat baze Gjeologjike – Kosove – Moduli GIS


© by ICMM 2005
Contact
FAQ
Disclaimer