English Albanian Serbo-Croatian
Lokacija Ukratko o ICMM O Kosovu Rudarstvo i Geologija Investor's Guide Dataportal GIS Downloads Berza podataka
Lokacija
Date: 10/17/2017
Lokacija

Dobrodošli u Nezavisnu Komisiju za Rudnike i Minerale (NKRM), Kosovo

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale - NKRM je nezavisna agencija osnivana Ustavom Republike Kosova.

NKRM ureduje rudarske aktivnosti na Kosovu u skladu sa Zakonom Br. 03/L-163 o Rudnicima i Mineralima, Zakona Br. 04/L-158 o Promenama I Dopunama Zakona Br. 03/L-163 za Rudnike I Minerale, podzakonskim aktima koji su propisno doneti prema Zakonom o Rudnicima i Mineralima, i Rudarskom Strategijom.

NKRM ce delovati u javnom interesu i samostalno ce izvršavati ovlašcenja i funkcije koja su joj poverena prema Zakonom o Rudnicima i Mineralima.

NKRM je dužna da poštuje Zakon o Pristupu Službenim Dokumentima, Zakon o Javnim Nabavkama, Zakon o Upravljanju i Odgovornosti za Rad u Javnim Finansijama , kao i sve druge zakone koji ure_uju delatnost i upravljanje javnih autoriteta na Kosovu.

NKRM ce imati opšta ovlašcenja i odgovornost da osigura:
- redovno istražuje i eksploatiše mineralne izvore na Kosovu i optimalno korišcenje mineralnih izvora u svim rudarskim operacijama u skladu sa Zakonom o Rudnicima i Mineralima i Rudarskom Strategijom.
- opštu uskladjenost rudarskih operacija u skladu sa Zakonom o Rudnicima i Mineralima, podzakonskim aktima donetim u skladu sa Zakonom o Rudnicima i Mineralima i uslovima Licenci i Dozvola koje su izdate od NKRM u skladu sa Zakonom o Rudnicima i Mineralima.

NKRM je nadležno za obavljanje sledecih funkcija u skladu sa Zakonom o Rudnicima i Mineralima:
- izdavanje, prenos, produženje, suspenziju i opoziv Licence i Dozvole;
- uspostavljanje i održavanje rudarskog katastra i GIS baze podataka koja sadrži geografske podatke, geološke podatke i druge odgovarajuce ekonomske podatke i sve postojece nazive za minerale i rudarska prava; i donošenje pravila za organizovanje i unutrašnju delatnost NKRM-a.

NKRM pruža tehnicku asistenciju Vladi po svim pitanjima koja se odnose na rudnike i minerale Kosova, ako to Vlada zahteva 

 

 


Kancelarija NKRM u Prištini, Kosovo – prednji deo
Kancelarija NKRM u Prištini, Kosovo – prednji deo

Kancelarija NKRM u Prištini, Kosovo – zadnji deo
Kancelarija NKRM u Prištini, Kosovo – zadnji deoMapa nove lokacije NKRM-le
Mapa nove lokacije NKRM-le


Login
Login:
Password:

News
18.12.2007 Publikacije

Licences

Download Aplikacije

More...
© by ICMM 2005
Contact
FAQ
Disclaimer